Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51495
Title: Tội hủy hoại rừng trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Cao, Thị Oanh , người hướng dẫn
Lê, Thị Phương Minh
Keywords: Tội hủy hoại rừng;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Phân tích một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về Tội hủy hoại rừng như: khái niệm Tội hủy hoại rừng, các dấu hiệu pháp lý cơ bản trong cấu thành tội phạm của Tội hủy hoại rừng, phân biệt tội phạm này với các tội phạm khác có liên quan, đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51495
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002324_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 874.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.