Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51497
Title: Thẩm quyền của Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Vũ, Đức Ninh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Viện Kiểm sát;Thẩm quyền
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu khái quát về quyền công tố và việc tổ chức thực hành quyền công tố ở nước ta theo Bộ luật tố tụng hình sự. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố cũng như hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong cùng thời điểm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51497
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002306_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 896.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.