Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51498
Title: Chức năng Công tố của Viện Kiểm sát : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Lại, Văn Thái
Keywords: Luật hình sự;Công tố;Viện Kiểm sát;Pháp luật
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quyền công tố trong tố tụng hình sự. Trình bày việc thực hiện chức năng công tố trong một số mô hình tố tụng hình sự tiêu biểu trên thế giới. Nghiên cứu về chức năng công tố theo quy định của pháp luật tố tụng hì (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51498
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002298_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 809.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.