Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51499
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tái phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam.
Authors: Lê, Văn Cảm
Lê, Thị Ngọc
Keywords: Pháp luật;Luật hình sự;Tái phạm
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lê, T. N. (2013). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tái phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Abstract: Nghiên cứu vấn đề lý luận cơ bản về tái phạm như: xây dựng khái niệm khoa học về tái phạm, tìm ra các đặc điểm cơ bản của tái phạm, ý nghĩa pháp lý hình sự của chế định này; so sánh, phân biệt tái phạm với các hình thức đa tội phạm khác (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51499
Language: vi
Format Extent: 102 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002282_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 805.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.