Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51499
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tái phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm , người hướng dẫn
Lê, Thị Ngọc
Keywords: Pháp luật;Luật hình sự;Tái phạm
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu vấn đề lý luận cơ bản về tái phạm như: xây dựng khái niệm khoa học về tái phạm, tìm ra các đặc điểm cơ bản của tái phạm, ý nghĩa pháp lý hình sự của chế định này; so sánh, phân biệt tái phạm với các hình thức đa tội phạm khác, chứng tỏ sự cần th (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51499
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002282_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 805.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.