Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51500
Title: Giai đoạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam - những lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Ngô, Huyền Nhung
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Xét xử sơ thẩm;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích cơ sở lý luận về xét xử sơ thẩm ở Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng xét xử sơ thẩm ở Việt Nam. Đề xuất những quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về giai đoạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam đáp ứng yêu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51500
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002280_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 797.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.