Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51501
Title: Một số vấn đề chủ yếu về pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm , người hướng dẫn
Hứa, Thị Thơ
Keywords: Luật hình sự;Thi hành án;Quyền con người;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 121 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề lý luận về quyền con người và bảo vệ các quyền con người trong pháp luật thi hành án hình sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người. Từ đó chỉ ra những điểm thiếu sót (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51501
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002222_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.