Một số vấn đề chủ yếu về pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51501Một số vấn đề chủ yếu về pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51501