Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51502
Title: Khách thể của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Tiến Việt , người hướng dẫn
Chu, Thị Lam Giang
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm hình sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự-- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về khách thể của tội phạm như: xây dựng khái niệm khoa học về khách thể của tội phạm, xác định các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm, phân loại các khách thể của tội phạm, tìm ra các đặc điểm cơ bản của khách thể c (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51502
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002185_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.