Khách thể của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51502Khách thể của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51502