Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51503
Title: Vai trò của Viện Kiểm sát trong thủ tục Giám đốc thẩm các vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Trần, Thị Hồng Nhung
Keywords: Luật hình sự;Viện Kiểm sát;Giám đốc thẩm;Vụ án hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn giám đốc thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Chỉ rõ những vướng mắc trong quá trìn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51503
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 000500002168_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.