Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51506
Title: Biện pháp bắt người đang bị truy nã trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Phạm, Thị Hợp
Keywords: Tố tụng hình sự;Luật hình sự;Người bị truy nã;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 125 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu những vấn đề chung dưới góc độ lý luận và pháp lý để làm rõ khái niệm, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, đặc điểm... của biện pháp bắt người đang bị truy nã trong luật Tố tụng hình sự (TTHS) Việt Nam. Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ thực trạng áp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51506
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002058_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.