Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51507
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Võ, Khánh Vinh , người hướng dẫn
Trần, Thị Hoàng Lan
Keywords: Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm chưa thành niên
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích các quy định của BLHS năm 1999 về chế định tuổi chịu TNHS trong sự so sánh với quy định của một số nước trên thế giới, sự ảnh hưởng của lịch sử có dựa trên các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đặc điểm tâm-sinh lý của con người trong từng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51507
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001850_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.