Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51507Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51507