Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51509
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi giết người trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Phạm, Thị Tuyết Hạnh
Keywords: Luật hình sự;Hành vi giết người;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đè chung về hành vi giết người trong luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu, tìm hiểu những nguyên nhân chủ quan và khách quan của tội phạm có liên quan đến hành vi giết người. Tìm hiểu tình hình thực tế một số tội phạm có liên quan đến hành (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51509
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 000500001628_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 695.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.