Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi giết người trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51509Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi giết người trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51509