Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51510
Title: Gắn công tố với hoạt động điều tra trong tố tụng hình sự theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X - một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Bùi, Mạnh Cường
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tố tụng hình sự;Điều tra;Công tố
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
121 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Tìm hiểu một số vấn đề chung về công tố và hoạt động điều tra. Phân tích thực trạng về mối quan hệ giữa công tố với hoạt động điều tra tại Việt Nam (số liệu 5 năm: từ năm 2006 đến năm 2010): mối quan hệ giữa công tố với hoạt động điều tra theo quy định của (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51510
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001623_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.