Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51512
Title: Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Dung
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Định tội danh;Tội phạm ma túy
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu làm rõ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và căn cứ của việc định tội danh, cũng như những yếu tố đảm bảo cho việc định tội danh đúng pháp luật. Phân tích làm rõ những căn cứ pháp lý cụ thể của việc Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy" được (...)"
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51512
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001617_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.