Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51514
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Thị Phượng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Luật hình sự;Quyền công tố;Quyền kiểm sát;Phúc thẩm
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xem xét có hệ thống về khái niệm, đối tượng, phạm vi của công tố và thực hành quyền công tố, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự (XXPT VAHS) của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND); chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát của Viện kiểm sát (VKS) trong các gia (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51514
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001604_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.