Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51516
Title: Hình phạt tù chung thân trong Luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tù chung thân;Hình phạt
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm sáng tỏ những vấn đề chung về hình phạt tù chung thân trong Luật hình sự Việt Nam: Khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển, phân biệt với các hình phạt khác trong hệ thống hình phạt. Đưa ra quy định về hình phạt tù chung thân trong pháp luật một số nướ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51516
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001589_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.