Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51521
Title: Dấu hiệu định khung của tội cướp tài sản theo quy định của bộ Luật hình sự Việt Nam năm 1999 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Trần, Đình Hải
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội cướp tài sản;Bộ luật hình sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày một số vấn đề chung về tội cướp tài sản và dấu hiệu định khung của tội cướp tài sản trong luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về dấu hiệu định khung của tội cướp tài sản và thực tiễn áp dụng. Đưa ra (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51521
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001418_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.