Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51522
Title: Mối quan hệ giữa miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Trần, Thị Hồng Trinh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu một số vấn đề về chế định miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt; luận văn tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt theo quy định của pháp luật hiện hành. Đánh giá tình hình áp dụng chế định miễn trách n (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51522
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001398_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.