Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51523
Title: Chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Luật hình sự;Vụ án hình sự;Viện Kiểm sát;Hải Phòng;Giai đoạn xét xử sơ thẩm
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 133 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu làm sáng tỏ một số lý luận về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Tổng kết, phân tích, đánh giá, nhận xét thực tiễn thực hoạt động thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51523
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001397_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.