Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51526
Title: Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố Hải Phòng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Phạm, Hồng Quân
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Vụ án hình sự;Giai đoạn điều tra;Viện Kiểm sát;Hải Phòng
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 124 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng kết, đánh giá thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm soá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51526
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001390_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.