Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51527
Title: Dấu hiệu Chống người thi hành công vụ" trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40"
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Thu
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội chống người thi hành công vụ
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 123 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tập trung làm rõ mặt lý luận dấu hiệu chống người thi hành công vụ", như khái niệm, vị trí của dấu hiệu trong các quy định của Luật Hình sự với tư cách là dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung; đối chiếu so sánh với các quy định về dấu hiệu "chống ngườ (...)"
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51527
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001412_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.