Cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
Cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.