Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51528
Title: Cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Trần, Việt Hà
Keywords: Luật hình sự;Điều tra hình sự;Quân đội nhân dân Việt Nam;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Trần, V. Hà. (2012). Cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Abstract: Luận giải về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của Cơ quan điều tra hình sự quân đội. Nghiên cứu những quy định của pháp luật tố tụng hình sự và thực trạng về tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra hình sự quân đội (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51528
Language: vi
Format Extent: 112 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001311_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 899.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.