Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51529
Title: Nguyên tắc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Vũ, Đức Hạnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật tố tụng hình sự;Quyền công tố;Luật hình sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 127 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu lịch sử phát triển của các quy phạm pháp luật về thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay, phân tích khái niệm, nội dung, phạm vi, chủ thể, mối quan hệ giữa hoạt động thự (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51529
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001282_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.