Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51531
Title: Miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Lê, Ngọc Duy
Keywords: Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự;Pháp luật Việt Nam;Trẻ vị thành niên
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Nghiên cứu sự phát triển của chế định miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, đồng thời so sánh với chế định này của một số nước trên thế giới để làm sáng tỏ bản chất pháp lý của những quy đị (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51531
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001269_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.