Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát xét xử vụ án hình sự của Viện kiếm sát nhân dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51532Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát xét xử vụ án hình sự của Viện kiếm sát nhân dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51532