Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51532
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát xét xử vụ án hình sự của Viện kiếm sát nhân dân : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Thị Phượng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy Linh
Keywords: Luật hình sự;Viện kiếm sát nhân dân;Pháp luật Việt Nam;Vụ án hình sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn trong kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân. Đưa ra và nhận xét về quá trình hình thành và phát triển của chức năng này qua các giai đoạn phát triển. Đánh giá thực trạng hoạt động t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51532
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001217_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.