Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51533
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Hoàn
Keywords: Luật hình sự;Án hình sự;Luật tố tụng hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu làm rõ hơn khái niệm giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; những cơ sở quy định về giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích, đánh giá qui định về giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong pháp luật tố tụng hình sự (TTHS) Việt Nam, thự (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51533
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001210_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 869.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.