Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51535
Title: Pháp luật hình sự phong kiến Việt Nam: những đặc điểm cơ bản và vấn đề lĩnh hội một số giá trị pháp luật truyền thống : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Vũ, Thị Quỳnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Luật pháp phong kiến
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 81 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích khoa học những đặc điểm cơ bản của pháp luật hình sự dưới các triều đại phong kiến. Khái quát về sự hình thành, phát triển hệ thống các văn bản pháp luật hình sự phong kiến có chứa đựng các quy phạm pháp luật hình sự. Nghiên cứu những chế định lu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51535
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001192_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.