Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51535
Title: Pháp luật hình sự phong kiến Việt Nam: những đặc điểm cơ bản và vấn đề lĩnh hội một số giá trị pháp luật truyền thống
Authors: Lê, Văn Cảm
Vũ, Thị Quỳnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Luật pháp phong kiến
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Vũ, T. Quỳnh. (2012). Pháp luật hình sự phong kiến Việt Nam: những đặc điểm cơ bản và vấn đề lĩnh hội một số giá trị pháp luật truyền thống. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Abstract: Phân tích khoa học những đặc điểm cơ bản của pháp luật hình sự dưới các triều đại phong kiến. Khái quát về sự hình thành, phát triển hệ thống các văn bản pháp luật hình sự phong kiến có chứa đựng các quy phạm pháp luật hình sự (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51535
Language: vi
Format Extent: 89 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001192_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.