Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51536
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 40
Authors: Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thu Chang
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Chất ma túy
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày một số vấn đề chung về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam: Khái niệm vè ý nghĩa của việc quy định tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam; khái quát lịch sử lập pháp hình sự Việt Na (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51536
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001191_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.