Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51537
Title: Bảo vệ quyền con người của người làm chứng trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Văn Độ, người hướng dẫn
Trần, Thị Thùy Lương
Keywords: Luật hình sự;Tố tụng hình sự;Quyền con người;Pháp luật Việt Nam;Người làm chứng
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu một số vấn đề chung về bảo vệ quyền con người của người làm chứng bằng pháp luật tố tụng hình sự. Thực trạng pháp luật bảo vệ quyền con người của người làm chứng bằng pháp luật tố tụng hình sự ở nước ta hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm nân (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51537
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001186_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 907.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.