Bảo vệ quyền con người của người làm chứng trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51537Bảo vệ quyền con người của người làm chứng trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51537