Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51539
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự đối với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Văn Luyện , người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Lực
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Lật đổ chính quyền nhân dân
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa lý luận chung về trách nhiệm hình sự đối tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trình bày cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự đối với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và thực tiễn áp dụng. Hoàn thiện pháp luật hình sự (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51539
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001161_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.