Chức năng của Việt kiểm sát trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51540Chức năng của Việt kiểm sát trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51540