Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51543
Title: Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Tất Viễn , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tố Nga
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Trẻ vị thành niên;Biện pháp tư pháp
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu về lý luận để làm rõ khái niệm, đặc điểm cơ bản của biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, mối quan hệ giữa biện pháp tư pháp với các chế tài hình sự khác, phân tích các nguyên tắc áp dụng biện pháp tư pháp đối với ngư (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51543
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001039_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.