Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51544
Title: Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Đặng, Thanh Tuấn
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Bồi thường thiệt hại;Người bị oan
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích nội dung, ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và chỉ ra các cơ sở pháp lý của nguyên tắc này trên cơ sở những (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51544
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001036_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.