Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51544Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51544