Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51545
Title: Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Phạm, Thùy Dương
Keywords: Pháp luạt Việt Nam;Luật hình sự;Quyền bình đẳng;Phụ nữ
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích làm rõ khái niệm, sự cần thiết phải bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ và khái quát sự phát triển các quy định pháp luật về quyền bình đẳng của phụ nữ. Phân tích làm rõ những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội xâm phạm quyền bình đẳng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51545
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001035_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.