Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51548
Title: Tội phạm hóa và phi tội phạm hóa trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đào, Trí Úc, người hướng dẫn
Đoàn, Thu Trang
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội phạm;Phi tội phạm
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 146 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích và tổng hợp một các cụ thể và chi tiết nhất các hành vi được các nhà làm luật tội phạm hóa và phi tội phạm hóa qua hai lần pháp điển hóa và sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Phân tích để thấy rõ được sự cần thiết, vai trò, mục tiêu, ý nghĩa của vi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51548
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000946_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.