Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51550
Title: Tội xâm phạm chỗ ở của công dân trong luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Tiến Việt , người hướng dẫn
Lê, Thiết Hùng
Keywords: Luật hình sự;Tội xâm phạm chỗ ở;Việt Nam;Phạm tội
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề pháp lý cơ bản của tội xâm phạm chỗ ở của công dân như: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý và hình phạt đối với người phạm tội, phân biệt tội phạm xâm phạm chỗ ở của công dân với một số tội phạm khác có liên quan t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51550
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000935_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 954.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.