Tình thế cấp thiết trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51551Tình thế cấp thiết trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51551