Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51551
Title: Tình thế cấp thiết trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đào, Trí Úc , người hướng dẫn
Nguyễn, Hương Giang
Keywords: Tình thế cấp thiết;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 82 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày những vấn đề chung về tình thế cấp thiết trong luật hình sự Việt Nam. So sánh quy định về tình thế cấp thiết ở một số quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu những đặc trưng pháp lý của tình thế cấp thiết và trách nhiệm hình sự đối với trường hợp vượt (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51551
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000932_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.