Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51552
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động định tội danh đối với tội mua bán trái phép chất ma túy : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Cao, Thị Oanh , người hướng dẫn
Trần, Mạnh Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội mua bán trái phép chất ma túy;Phạm tội;Buôn bán ma túy
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 107 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ khái niệm Định tội danh". Phân biệt khái niệm "Định tội danh" với "Định tội". Xây dựng khái niệm "Chất ma túy" là đối tượng thuộc sự điều chỉnh của pháp luật hình sự. Làm sáng tỏ các dấu hiệu pháp lý hình sự của tội Mua bán trái phép chất ma tuý t (...)"
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51552
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000927_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 821.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.