Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động định tội danh đối với tội mua bán trái phép chất ma túy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51552Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động định tội danh đối với tội mua bán trái phép chất ma túy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51552