Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51554
Title: Định tội danh với nhóm tội xâm phạm sở hữu tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Trần, Thị Phường
Keywords: Bình Định;Tội xâm phạm sở hữu;Pháp luật;Tội phạm
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của định tội danh. Giới thiệu cơ sở pháp lý, căn cứ pháp lý của việc định tội danh. Trình bày định tội danh trong một số trường hợp đặc biệt và đặc điểm các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt. Nghiên cứu đặc điểm và yê (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51554
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000918_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.