Định tội danh với nhóm tội xâm phạm sở hữu tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51554Định tội danh với nhóm tội xâm phạm sở hữu tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51554