Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51555
Title: Tội vô ý làm chết người trong Luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Tất Viễn , người hướng dẫn
Phí, Thị Ngọc Hương
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội vô ý làm chết người;Phạm tội
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 129 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ mặt lý luận về hành vi vô ý làm chết người, khái niệm tội vô ý làm chết người, giới hạn can thiệp của pháp luật hình sự đối với tội vô ý làm chết người. Sự cần thiết phải tội phạm hóa hành vi vô ý làm chết người. Nghiên cứu các qui định của pháp luậ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51555
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000914_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.