Tội vô ý làm chết người trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51555Tội vô ý làm chết người trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51555