Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51558
Title: Mặt chủ quan của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Đức Hồng Hà, người hướng dẫn
Vũ, Thùy Lân
Keywords: Luật hình sự;Tội phạm;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày lý luận về mặt chủ quan của tội phạm: khái niệm lỗi, động cơ và mục đích phạm tội; vị trí, vai trò, ý nghĩa của mặt chủ quan trong 4 yếu tố cấu thành tội phạm, trong việc định tội danh cũng như trong việc phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51558
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000827_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 976.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.