Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51562
Title: Hình phạt tù và thi hành hình phạt tù - những vấn đề lý luận và thực tiễn: Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Văn Lợi , người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hằng
Keywords: Hình phạt tù;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thi hành án
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 126 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Bằng cách tiếp cận tổng thể từ cái chung đến cái cụ thể, đi từ lý luận đến đánh giá thực tiễn xét xử, làm rõ khái niệm, mục đích của hình phạt tù, vai trò ý nghĩa, bản chất pháp lý của hình phạt tù. Làm rõ các vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù như kh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51562
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000631_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 988.1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.