Hình phạt tù và thi hành hình phạt tù - những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51562Hình phạt tù và thi hành hình phạt tù - những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51562