Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội trốn thuế trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51566Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội trốn thuế trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51566