Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51566
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội trốn thuế trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội trốn thuế
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ các dấu hiệu pháp lý hình sự của tội trốn thuế quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999; Phân tích làm sáng rõ tình hình tội trốn thuế cũng như thực tiễn xử lý với loại tội phạm này của các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời chỉ ra những vướ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51566
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000550_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 903.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.