Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51567
Title: Hành vi nguy hiểm cho xã hội với tư cách là dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Linh
Keywords: Luật hình sự;Hành vi;Tội phạm;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 114 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày một số khái niệm, đặc điểm hành vi phạm pháp luật và hành vi nguy hiểm cho xã hội. Làm rõ vai trò của hành vi nguy hiểm cho xã hội với tư cách là dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm trong thực tiễn xác định tội phạm và định tội da (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51567
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000481_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.