Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51568
Title: Lỗi cố ý trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Hoàng, Văn Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nhuần
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Lỗi cố ý
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm sáng tỏ nội dung lý luận của chế định lỗi cố ý trong Luật hình sự Việt Nam như: Lỗi và cơ chế hình thành hành vi phạm tội, cơ sở của lỗi, khái niệm lỗi… Đi sâu nghiên cứu và phân định rõ các hình thức lỗi, các dạng lỗi trong thực tiễn xét xử, trên cơ s (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51568
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000477_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.