Lỗi cố ý trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51568Lỗi cố ý trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51568