Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51569
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội có tổ chức theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Võ, Khánh Vinh, người hướng dẫn
Phí, Thành Chung
Keywords: Luật hình sự;Hình phạt;Tội phạm;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 146 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày một số vấn đề lý luận về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội có tổ chức. Phân tích thực tiễn quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội có tổ chức. Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quyết định hình phạt trong trường hợp phạm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51569
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000472_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.