Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51575
Title: Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Luật hình sự;Vụ án hình sự;Dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu một số vấn đề chung về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Tìm hiểu nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Phân tích thực trạng nguyên tắc giải quyết vấn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51575
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000405_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 517.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.