Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51578
Title: Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Phạm, Thị Bích Ngọc
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Chiến đoạt tài sản
Issue Date: 2010
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề về lập pháp, lý luận và thực tiễn định tội danh, bản chất, dấu hiệu pháp lý của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, đường lối xử lý hình sự có so sánh với một số tội phạm theo Bộ luật hình sự 1999. Ph (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51578
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000397_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.