Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51578Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51578