Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51580
Title: Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Thị Ngọc Tuyết , người hướng dẫn
Cao, Thị Ngọc Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Luật sư;Phúc thẩm;Vụ án hình sự
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 119 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của Luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. Phân tích các qui định của pháp luật về sự tham gia của Luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. Các giải pháp nhằm nâng cao vai (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51580
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000259_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.