Người bị hại trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51582Người bị hại trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51582