Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51583
Title: Tội gây rối trật tự công cộng trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Tiến Việt , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Hải
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Trật tự công cộng
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 141 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày các vấn đề chung về tội gây rối trật tự công cộng trong luật hình sự Việt Nam. Phân tích tội gây rối trật tự công cộng theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 và thực tiễn xét xử. Hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51583
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000179_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.